Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym – Dostawa zespołu suszarni rozpyłowej – JHJ 3-PN/2016

Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem zespołu suszarni rozpyłowej na potrzeby projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Gizałki, dnia 19 kwietnia 2016 roku

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem zespołu suszarni rozpyłowej na potrzeby projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, oś priorytetowa 1 – innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, działanie 1.5. – wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, poddziałanie 1.5.2. – wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Strukturalnego i Inwestycyjnego Unii Europejskiej

Zamawiający wszczyna przedmiotowe postępowanie o udzielenie Zamówienia Publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, z chwilą przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej oraz z chwilą zamieszczenia  ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej JHJ Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, gdzie jego szczegółową treść można pobrać tutaj.

 

Osoba upoważniona do kontaktu:

Paweł Henzler

Tel. 504 – 605 – 891

e-mail: przetargi@jhj.pl 

 

Termin składania ofert upływa dnia 31 MAJA 2016 roku o godz. 12:30.

Otwarcie ofert nie jest jawne.

Celem zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia Publicznego, Warunki Zamówienia wraz z załącznikami zostaną udostępnione na stronie internetowej JHJ Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  z chwilą publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

****************************************

22 kwietnia 2016 roku

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22 kwietnia 2016 roku pod numerem 2016/S 079 – 139982, które można pobrać poniżej.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane (PDF)

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać tutaj:

SIWZ_dostawa suszarni rozpyłowej (PDF)

Zał. 1_formularz oferty (DOC)

Zał. 1_formularz oferty (PDF)

Zał. 2_opis przedmiotu zamówienia (PDF)

Zał. 3_oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (PDF)

Zał. 4_wykaz wykonanych dostaw (DOC)

Zał. 4_wykaz wykonanych dostaw (PDF)

Zał. 5_oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (PDF)

Zał. 6_informacja grupa kapitałowa (DOC)

Zał. 6_informacja grupa kapitałowa (PDF)

Zał. 7_umowa (PDF)

 

****************************************

10 czerwca 2016 roku

 

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty można pobrać poniżej:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)