Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym – Dostawa zespołu suszarni rozpyłowej – JHJ 4-PN/2016

Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem zespołu suszarni rozpyłowej w ramach projektu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Gizałki, dnia 20 kwietnia 2016 roku

 

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem zespołu suszarni rozpyłowej w ramach projektu Banku Gospodarstwa Krajowego, III Oś priorytetowa – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.2. – Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.2. – Kredyt na innowacje technologiczne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej.

 

Zamawiający wszczyna przedmiotowe postępowanie o udzielenie Zamówienia Publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, z chwilą przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej oraz z chwilą zamieszczenia  ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej JHJ Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, gdzie jego szczegółową treść można pobrać tutaj.

 

Osoba upoważniona do kontaktu:

Paweł Henzler

Tel. 504 – 605 – 891

e-mail: przetargi@jhj.pl 

 

Termin składania ofert upływa dnia 31 MAJA 2016 roku o godz. 12:30.

 

Otwarcie ofert nie jest jawne.

 

Celem zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia Publicznego, Warunki Zamówienia wraz z załącznikami zostaną udostępnione na stronie internetowej JHJ Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  z chwilą publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

****************************************

22 kwietnia 2016 roku

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22 kwietnia 2016 roku pod numerem 2016/S 079 – 139985, które można pobrać poniżej.

 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane (PDF)

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać tutaj:

 

SIWZ_dostawa suszarni rozpyłowej (PDF)

Zał. 1_formularz oferty (DOC)

Zał. 1_formularz oferty (PDF)

Zał. 2_opis przedmiotu zamówienia (PDF)

Zał. 3_oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (PDF)

Zał. 4_wykaz wykonanych dostaw (DOC)

Zał. 4_wykaz wykonanych dostaw (PDF)

Zał. 5_oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (PDF)

Zał. 6_informacja grupa kapitałowa (DOC)

Zał. 6_informacja grupa kapitałowa (PDF)

Zał. 7_umowa (PDF)