Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym – wykonanie instalacji elektrycznej dla inwestycji zatytułowanej – Budowa hali produkcyjnej

Wykonanie instalacji elektrycznej dla inwestycji zatytułowanej – Budowa hali produkcyjnej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA INWESTYCJI ZATYTUŁOWANEJ – BUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ

 

Numer postępowania:

JHJ 2-PN/2018

 
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej
w ramach projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa 1 „innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”
Działanie 1.5. „wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”
Poddziałanie 1.5.2 „wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu”

 

 

Gizałki, dnia 23 kwietnia 2018 roku

 

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie instalacji elektrycznej dla inwestycji zatytułowanej – Budowa hali produkcyjnej – wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o numerze ewidencyjnym 283/29, arkusz mapy 1, obręb Czołnuchów.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

 

Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej,  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarze robót, które to stanowią integralną część Warunków Zamówienia.

 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – Oś Priorytetowa 1 „innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, Działanie 1.5. „wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.5.2 „wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu”, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej.

 

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności spółki JHJ Sp. z o.o.

Cel ten zostanie zrealizowany poprzez wdrożenie do produkcji i sprzedaży nowych oraz ulepszonych produktów opracowanych w ramach prac B+R.

 

Termin składania ofert upływa dnia 10 MAJA 2018 ROKU o GODZ. 14:00.

 

Otwarcie ofert nie jest jawne.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1106211, a jego treść można pobrać tutaj.

 

Warunki Zamówienia wraz z załącznikami (w tym dokumentacja projektowa) można pobrać tutaj.

 

**********************************

17 maja 2018 roku

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty można pobrać tutaj.