Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - wykonanie instalacji sanitarnej dla inwestycji zatytułowanej – Budowa hali produkcyjnej

Wykonanie instalacji sanitarnej dla inwestycji zatytułowanej – Budowa hali produkcyjnej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM - WYKONANIE INSTALACJI SANITARNEJ DLA INWESTYCJI ZATYTUŁOWANEJ – BUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ

Wykonanie instalacji sanitarnej dla inwestycji zatytułowanej – Budowa hali produkcyjnej

 

Numer postępowania:

JHJ 1-RR/2018

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej
w ramach projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa 1 „innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”
Działanie 1.5. „wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”
Poddziałanie 1.5.2 „wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu”

 

 

Gizałki, dnia 25 kwietnia 2018 roku

 

Szanowni Państwo!

 

zapraszamy do składania oferty w postępowaniu o udzielenie Zamówienia Publicznego prowadzonym w trybie Rozeznania Rynku dla zadania: wykonanie instalacji sanitarnej dla inwestycji zatytułowanej – „Budowa hali produkcyjnej – wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o numerze ewidencyjnym 283/29, arkusz mapy 1, obręb Czołnochów”,

 

Dokumentacja niezbędna do złożenia oferty (do pobrania tutaj) zawiera:

  1. Opis przedmiotu zamówienia – w skład, którego wchodzi dokumentacja projektowa branży sanitarnej oraz przedmiar robót,
  2. Formularz oferty – formularz, który należy wypełnić i dostarczyć w określonym poniżej terminie w celu złożenia oferty,
  3. Wzór umowy –  treść umowy, która zostanie zawarta między wyłonionym wykonawcą a zamawiającym.

 

Oferty (zeskanowane wypełnione formularze) prosimy składać na adres e-mail: przetargi@jhj.pl.

 

Termin składania ofert upływa dnia 11 MAJA 2018 ROKU o GODZ. 10:00.

 

Termin wykonania robót: do 30 CZERWCA 2018 ROKU.

 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – Oś Priorytetowa 1 „innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, Działanie 1.5. „wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.5.2 „wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu”, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej.

 

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności spółki JHJ Sp. z o.o.
Cel ten zostanie zrealizowany poprzez wdrożenie do produkcji i sprzedaży nowych oraz ulepszonych produktów opracowanych w ramach prac B+R.