Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym – Dostawa zespołu suszarni rozpyłowej – JHJ 1-PN/2016

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem zespołu suszarni rozpyłowej na potrzeby projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Gizałki, dnia 8 stycznia 2015 roku

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem zespołu suszarni rozpyłowej na potrzeby projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, oś priorytetowa 1 – innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, działanie 1.5. – wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, poddziałanie 1.5.2. – wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Strukturalnego i Inwestycyjnego Unii Europejskiej

Zamawiający wszczyna przedmiotowe postępowanie o udzielenie Zamówienia Publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, z chwilą przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej oraz z chwilą zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej JHJ Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z którego szczegółową treścią można zapoznać się w załączniku poniżej:

Ogłoszenie o zamówieniu (PDF)

Osoba upoważniona do kontaktu:

Paweł Henzler

Tel. 504 – 605 – 891

(062) 741 – 92 – 94

e-mail: przetargi@jhj.pl

Termin składania ofert upływa dnia 19 LUTEGO 2016 roku o godz. 12:30. 

Otwarcie ofert nie jest jawne.

Celem zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia Publicznego, Warunki Zamówienia wraz z załącznikami zostaną udostępnione na stronie internetowej JHJ Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  z chwilą publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

****************************************

13 stycznia 2016 roku

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 12 stycznia 2016 roku pod numerem 2016/S 007 – 007817, które można pobrać poniżej:

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane (PDF)

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać poniżej:

SIWZ_dostawa suszarni rozpyłowej (PDF)

Zał. 1_formularz oferty (DOC)

Zał. 1_formularz oferty (PDF)

Zał. 2_opis przedmiotu zamówienia (DOC)

Zał. 2_opis przedmiotu zamówienia (PDF)

Zał. 3_oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (PDF)

Zał. 4_wykaz wykonanych dostaw (DOC)

Zał. 4_wykaz wykonanych dostaw (PDF)

Zał. 5_oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (PDF)

Zał. 6_informacja grupa kapitałowa (DOC)

Zał. 6_informacja grupa kapitałowa (PDF)

Zał. 7_umowa (PDF)

****************************************

28 stycznia 2016 roku

Działając na podstawie Rozdziału VII ust. 5 Warunków Zamówienia, Zamawiający informuje o zmianie treści załączników nr 4 i 7 do Warunków Zamówienia

Szczegółową treść informacji o zmianie można pobrać tutaj: Informacja o zmianie WZ.

Zmienione załączniki do Warunków Zamówienia można pobrać tutaj:

Zał. 4_wykaz wykonanych dostaw – ZMIANA (DOC)

Zał. 4_wykaz wykonanych dostaw – ZMIANA (PDF)

Zał. 7_umowa – ZMIANA (PDF)

****************************************

10 luty 2016 roku

Pytania do przetargu wraz z odpowiedziami na nie udzielonymi można przejrzeć tutaj:

Odpowiedź na zapytania w sprawie Warunków Zamówienia