Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - budowa przyłącza kablowego średniego napięcia wraz ze stacją transformatorową kontenerową wolnostojącą zabudowaną w istniejącej hali produkcyjno-magazynowej

Budowa przyłącza kablowego średniego napięcia wraz ze stacją transformatorową kontenerową wolnostojącą zabudowaną w istniejącej hali produkcyjno-magazynowej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – BUDOWA PRZYŁĄCZA KABLOWEGO ŚREDNIEGO NAPIĘCIA WRAZ ZE STACJĄ TRANSFORMATOROWĄ KONTENEROWĄ WOLNOSTOJĄCĄ ZABUDOWANĄ W ISTNIEJĄCEJ HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ

Numer postępowania:

JHJ 3-PN/2018

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej
w ramach projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa 1 „innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”
Działanie 1.5. „wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”
Poddziałanie 1.5.2 „wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu”

 

 

Gizałki, dnia 11 maja 2018 roku

 

Przedmiotem Zamówienia jest budowa przyłącza kablowego średniego napięcia wraz ze stacją transformatorową kontenerową wolnostojącą zabudowaną w istniejącej hali produkcyjno-magazynowej znajdującej się na terenie działki o numerze ewidencyjnym 283/29, arkusz mapy 1, obręb Czołnuchów.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

 

Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarze robót, które to stanowią integralną część Warunków Zamówienia.

 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – Oś Priorytetowa 1 „innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, Działanie 1.5. „wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.5.2 „wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu”, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej.
 
Cele projektu:
Głównym celem projektu jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności spółki JHJ Sp. z o.o.
Cel ten zostanie zrealizowany poprzez wdrożenie do produkcji i sprzedaży nowych oraz ulepszonych produktów opracowanych w ramach prac B+R.

 

Termin składania ofert upływa dnia 30 MAJA 2018 ROKU o GODZ. 14:00.

 

Otwarcie ofert nie jest jawne.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1110761, a jego treść można pobrać tutaj.

 

Warunki Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać tutaj.

 

**********************************

21 maja 2018 roku

 

Informację o zmianie Warunków Zamówienia można pobrać tutaj.

 

**********************************

06 czerwca 2018 roku

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty można pobrać tutaj.