Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym – wykonanie robót ziemnych, fundamentów, posadzek oraz tynków dla inwestycji zatytułowanej – Budowa hali produkcyjnej - JHJ 2-PN/2017

Wykonanie robót ziemnych, fundamentów, posadzek oraz tynków dla inwestycji zatytułowanej – Budowa hali produkcyjnej – wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH, FUNDAMENTÓW, POSADZEK ORAZ TYNKÓW DLA INWESTYCJI ZATYTUŁOWANEJ – BUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ

 

Numer postępowania:

JHJ 2-PN/2017

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej
w ramach projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020,

Oś Priorytetowa 1 „innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”

Działanie 1.5. „wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”

Poddziałanie 1.5.2 „wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu”

 

 

Gizałki, dnia 13 września 2017 roku

 

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót ziemnych, fundamentów, posadzek oraz tynków dla inwestycji zatytułowanej – Budowa hali produkcyjnej – wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o numerze ewidencyjnym 283/29, arkusz mapy 1, obręb Czołnuchów.

 

Przedmiot Zamówienia obejmuje wykonanie następujących części składowych inwestycji, tj.:

1) Roboty ziemne (etap nr 1);

2) Roboty ziemne (etap nr 2);

3) Fundamenty (etap nr 1);

4) Fundamenty (etap nr 2);

5) Posadzki (etap nr 1, poz. 20-23 przedmiaru robót);

6) Posadzki (etap nr 1, poz. 24-28 przedmiaru robót);

7) Tynki (etap nr 1).

 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – Oś Priorytetowa 1 „innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, Działanie 1.5. „wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.5.2 „wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu”, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej.

 

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności spółki JHJ Sp. z o.o.

Cel ten zostanie zrealizowany poprzez wdrożenie do produkcji i sprzedaży nowych oraz ulepszonych produktów opracowanych w ramach prac B+R.

 

 

Termin składania ofert upływa dnia 28 WRZEŚNIA 2017 ROKU o GODZ. 12:00.

 

Otwarcie ofert nie jest jawne.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1038186, a jego treść można pobrać tutaj.

 

Warunki Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać tutaj.

 

 

Link do ogłoszenia

 

**********************************

29 września 2017 roku

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty można pobrać tutaj.